شستن دست لازادا

valiasr-aj- شستن دست لازادا ,[1] الاصابه، ج 8، ص 60. [2] التبرك، (علي الأحمدي) ص 194 به نقل از: الاصابه، ج 8، ص 60 ; الاستيعاب، ج 4، ص 382 ; كنزالعمال، ج 6، ص 228، ش 4049 ; وفاء الوفا، ج 3، صص 897 و 898. [3] ترغيب اهل المودة والوفاء، ص 94. [4] خلاصة وفاء الوفا، ص 420.بسط photos on Flickr | Flickrاما به نظر می رسد، دست کم برای روشنفکران مسلمانی چون آقایان سروش و شبستری، هدف از این روش قرآن پژوهی این است که فهم خود متن قرآن و نحوه تولید آن را از حالت تعبدی و دگم به امری عقلایی و علمی و عصری برگردانند.